ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2552-3 การพัฒนาชุดทดลองโมเมนต์ความเฉื่อยและคลื่นนิ่ง ผศ. กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 110,600