ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559

หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความเข้มแข็งของระบบอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่  คณะวิชา และพัฒนาตัวบุคคลคืออาจารย์ที่ปรึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ สามารถดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่นักศึกษาได้อย่างลุล่วงเหมาะสม รวมถึงสามารถให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหลักสูตรทางวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพส่วนบุคคลของนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม Roadmap to Excellence ของมหาวิทยาลัยรังสิต ในการ“มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม เน้นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบองค์รวม มีเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตที่มีต้นทุนสังคมสูง ครอบคลุมทุกด้านทั้งวิชาชีพ วิชาการ ด้านธรรมาภิบาล ทักษะด้านการสื่อสาร ภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และเป็นผู้ยึดมั่นในจริยธรรม” รวมถึงเป็นไปตามกลยุทธ์ที่ 2.3 ตัวชี้วัดที่ 2.14 (สกอ.3.2) และ 2.15 (สกอ.3.1) ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2559 ในการนี้ เพื่อสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ฝ่ายวิชาการโดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนจึงได้จัดโครงการสัมมนาฯ นี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของสำนักงานทะเบียนที่สามารถให้การสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาด้านการวางแผนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและลดอัตราการตกออก นอกจากนั้นยังได้รับความรู้และการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการทำบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์…

วันที่ประกาศ: 6 มิถุนายน 2560, 14:35 อ่านต่อ >>

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการดำเนินงานด้านการอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายมากขึ้น ดังนั้นจึงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แนวคิด R2R หรือ Routine to Research เปรียบเสมือนนวัตกรรมหรือเครี่องมืออย่างหนึ่งในด้านการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นกลไกผลักดันให้บุคลากรในองค์กรขวนขวาย ศึกษาค้นคว้า นำหลักของกระบวนการทำวิจัยมาใช้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานประจำ รวมถึงพัฒนาต่อยอดงานประจำนั้นๆ เป้าหมายสำคัญของ R2R มุ่งเน้นการส่งเสริมให้นำกระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นแบบเป็นวงจรไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ในหลายด้าน เช่น การวางแผนงาน คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา พัฒนาวิธีการทำงาน ฯลฯ ทำให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่สามารถสร้างความรู้จากงานที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้น องค์กรยังได้รับประโยชน์จากการทำงานบนฐานความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   ด้วยเหตุนี้ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนางานประจำไปสู่การทำงานวิจัย   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้นทั้งในการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ สามารถนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจำของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

วันที่ประกาศ: 6 มิถุนายน 2560, 14:13 อ่านต่อ >>

โครงการ งานนิทรรศการและเสวนาด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต KM Day Rangsit University 2017

ความสำคัญ เนื่องด้วยคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายในการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานการประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเรื่องการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต เริ่มต้นขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการกำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ให้จำแนกออกเป็น 6 ด้าน และแต่ละด้านมีประเด็นที่ต้องการจัดการความรู้ ดังนี้ ด้านเทคนิคการเรียนการสอน : เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์     ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ : การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านธรรมาธิปไตย : การยึดมั่นคุณธรรม / นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ : การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ด้านนวัตกรรม : นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการฯ จึงวางแนวทางให้คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการถอดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย 2 ด้าน คือ ประเด็นความรู้เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและประเด็นความรู้การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และต้องเลือกดำเนินการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ อีกอย่างน้อย 1 ด้าน จาก 4 ด้าน ได้แก่ ประเด็นความรู้การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประเด็นความรู้การยึดมั่นคุณธรรม/นำการเปลี่ยนแปลง ประเด็นความรู้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประเด็นความรู้ นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม ซึ่งในกรณีที่คณะวิชาหรือหน่วยงานมีความประสงค์จะถอดประสบการณ์การเรียนรู้  มากกว่า 2+1 ด้าน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด…

วันที่ประกาศ: 6 มิถุนายน 2560, 11:32 อ่านต่อ >>

โครงการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขียนสรุป อภิปรายผลการวิจัย”

หลักการและเหตุผล การวิจัยเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นอกจากนั้น ผลงานวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา บ่งชี้ให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยรังสิตควรเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัยรวมถึงนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ทั้งในด้านปริมาณ คือ ต้องทำให้สัดส่วนของผลงานวิจัยมีความสมดุลกับจำนวนอาจารย์ในคณะวิชา และในด้านคุณภาพ ได้แก่ การส่งผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำเสนอผลงานผ่านเวทีการประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน ต้องมาผนึกกำลังร่วมมือกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาต่างๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยดังกล่าวกลายเป็นนวัตกรรมหรือข้อมูลสะท้อนกลับอันเป็นประโยชน์ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการพัฒนาอาจารย์พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานรวมทั้งส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเผยแพร่เป็นรูปธรรมและเป็นผู้นำวิชาการด้านงานวิจัยเพื่อการศึกษา และบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ครูสามารถใช้การวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ครูสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้…

วันที่ประกาศ: 26 กุมภาพันธ์ 2560, 11:14 อ่านต่อ >>

โครงการฝึกอบรมเรื่อง “Active Learning” สอนอย่างไรให้สนุกและได้ผล

หลักการและเหตุผล การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และมุ่งเน้นเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือการลงมือทำ ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจะเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ จากกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีโอกาสลงมือกระทำไม่ใช่เป็นเพียงการฟังเท่านั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าร่วมด้วย การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ (Passive Learning) เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ โดยสามารถเก็บและจำสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริงจะสามารถเก็บความจำในระบบความจำระยะยาว (Long Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning)  ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)  การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) การเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based…

วันที่ประกาศ: 26 กุมภาพันธ์ 2560, 11:13 อ่านต่อ >>

โครงการฝึกอบรมเรื่อง "เทคนิคการดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ"

หลักการและเหตุผล การวิจัยเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นอกจากนั้น ผลงานวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา บ่งชี้ให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยรังสิตควรเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัยรวมถึงนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ทั้งในด้านปริมาณ คือ ต้องทำให้สัดส่วนของผลงานวิจัยมีความสมดุลกับจำนวนอาจารย์ในคณะวิชา และในด้านคุณภาพ ได้แก่ การส่งผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำเสนอผลงานผ่านเวทีการประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน ต้องมาผนึกกำลังร่วมมือกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาต่างๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยดังกล่าวกลายเป็นนวัตกรรมหรือข้อมูลสะท้อนกลับอันเป็นประโยชน์ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการพัฒนาอาจารย์พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานรวมทั้งส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเผยแพร่เป็นรูปธรรมและเป็นผู้นำวิชาการด้านงานวิจัยเพื่อการศึกษา และบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ครูสามารถใช้การวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ครูสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้…

วันที่ประกาศ: 26 กุมภาพันธ์ 2560, 11:12 อ่านต่อ >>

โครงการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์เรื่อง “ทบทวนวรรณกรรมอย่างไรไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ”

หลักการและเหตุผล การวิจัยเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นอกจากนั้น ผลงานวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา บ่งชี้ให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยรังสิตควรเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัยรวมถึงนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ทั้งในด้านปริมาณ คือ ต้องทำให้สัดส่วนของผลงานวิจัยมีความสมดุลกับจำนวนอาจารย์ในคณะวิชา และในด้านคุณภาพ ได้แก่ การส่งผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำเสนอผลงานผ่านเวทีการประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน ต้องมาผนึกกำลังร่วมมือกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาต่างๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยดังกล่าวกลายเป็นนวัตกรรมหรือข้อมูลสะท้อนกลับอันเป็นประโยชน์ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการพัฒนาอาจารย์พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานรวมทั้งส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเผยแพร่เป็นรูปธรรมและเป็นผู้นำวิชาการด้านงานวิจัยเพื่อการศึกษา และบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ครูสามารถใช้การวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ครูสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้…

วันที่ประกาศ: 26 กุมภาพันธ์ 2560, 11:10 อ่านต่อ >>

อบรมการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 2/59

เทอม 2 / 2559 วันที่ 13 มกราคม 2559

วันที่ประกาศ: 13 มกราคม 2560, 12:00 อ่านต่อ >>

อบรมการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 1/59

เทอม 1 / 2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559

วันที่ประกาศ: 11 สิงหาคม 2559, 12:00 อ่านต่อ >>

อบรมการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ S/59

เทอม S / 2559 วันที่ 3 มิถุนายน 2559

วันที่ประกาศ: 3 มิถุนายน 2559, 12:00 อ่านต่อ >>